Basic Seminar III:Critical Reading

In Basic Seminar III, we carefully read the books selected by the teacher in charge, and deepen the discussion repeatedly.
From assignment books to related books, to a new world.

Teacher in charge of related books
【NO.01-08】Taeko Yoshino
【NO.09-16】Jyunko Uzawa
【NO.17-26】Mieko Tanaka/Naomi Matsumaru
【NO.27-35】Masami Miyamoto/Norihiro matsuya
【NO.36-44】Shigeko Yasunami
【NO.45-54】Chiyuki Kurisu
【NO.55-65】Reiko Suzuki
【NO.66-76】Amika Yamada
【NO.77-84】Ro Ro
【NO.85-92】Mayumi Ando

List of Booklist

    Book list

    View switching
    Show list
    per page